Regulamin


1. Organizatorem zajęć aqua-fitness jest firma FIT-ACTIVE Paulina Księżniak
2. Uczestnicy zajęć aqua fitness zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.
3. Klienci firmy FIT-ACTIVE, którzy opłacą karnet i biorą udział w zajęciach tym samym oświadczają, iż nie mają przeciwskazań zdrowotnych do ćwiczeń fizycznych w wodzie i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
4. Opłaty pobierane są na 15 min. przed zajęciami. Zapisy odbywają się telefonicznie pod numerem 502 658 585 lub pod adresem mailowym paolapro@poczta.onet.pl
5. Klienci z opłaconym karnetem przychodzą na zajęcia 10 min wcześniej. Jest to czas na przebranie i spokojne przygotowanie się do zajęć w wodzie.
6. Zajęcia trwają 45 minut.
7. Karnety należy bezwzględnie okazywać przed każdorazowym wejściem na zajęcia. W przypadku braku karnetu uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach.
8. Zajęcia aqua fitness można rozpocząć na dowolnych zajęciach w danym miesiącu, o ile są miejsca w danej grupie. Ważność karnetu wynosi 4 lub 8 następujących po sobie wejść (nie dłużej niż 1 miesiąc).
9. W przypadku zakupu karnetu na 4 wejścia możliwe jest korzystanie z zajęć w wybrany jeden dzień w tygodniu przez kolejne 4 tygodnie.
10. Dozwolona jest tylko jedna nieobecność na zajęciach, o którą jest przedłużony karnet. Za pozostałe nieobecności pieniądze nie są zwracane (ani też nie jest możliwe przedłużanie karnetu).
11. Udział w zajęciach jednorazowych możliwy jest wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w danej grupie, po uzgodnieniu tego z prowadzącym zajęcia.
12. W przypadku chęci uczestniczenia w kolejnym cyklu zajęć (lub miesiącu), uczestnik powinien zadeklarować oraz opłacić karnet na ostatnich zajęciach z obowiązującego cyklu, a w przypadku nieobecności nie później, niż na pierwszych zajęciach z nowego cyklu. Po tym terminie organizatorzy zastrzegają sobie prawo zapisania nowych osób na wolne miejsca.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych (np. awaria basenu itp.). Zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez organizatora a dogodnym dla uczestników zajęć lub ważność karnetu będzie przedłużona o liczbę odwołanych zajęć.
14. Instruktor prowadzący nie odpowiada za szkody i ewentualną kontuzję, wynikającą z niedostosowania się do warunków regulaminu zajęć oraz pływalni.